ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TECART, Twente Biënnale, het GOGBOT festival of andere PLANETART activiteiten, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. (hierna genoemd: PLANETART activiteiten)
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant/leveranciers/partners/artiest (hierna genoemd: Klant) wijst PLANETART uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. PLANETART is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van PLANETART raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

2. Totstandkoming Overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van PLANETART vrijblijvend.
b. Met het bezoeken van de evenementen/expo’s/festivals, of aankoop bij PLANETART, stemt de bezoeker automatisch in met deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor de leverancier, partner, deelnemer, klant, kunstenaar of artiest.
c. Bij het onderdeel waarvoor tickets worden verkocht, is de organisator niet aansprakelijk bij wijzigingen in het programma.
d. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket, of ook door het bezoeken van het festival/evenement zich ook op voorhand met de huisregels akkoord.
e. Als er tickets worden verkocht via een dienst zoals Ticketscript, zijn de servicekosten voor die dienst en kunnen op geen enkele mogelijke manier verhaald worden op organisator.
f. Soms komt het voor dat er een actie is, bv voor museumkaarthouders, winacties, of acties van partners, of prijsacties, die mensen hebben geluk gehad, daar vallen geen rechten aan te ontlenen. Vind je dat je een bijzonder geval bent en hierover een naar gevoel hebt, stuur dan een mailtje, dan kijken we per geval of we je toch kunnen helpen.

3. Algemene Regels
a. Het is de bezoeker niet toegestaan geld te verdienen aan het festival, door bv het maken van foto’s, verkopen van goederen of aanbieden van diensten, etc.
b. Fotografie/ Ik wil graag foto’s maken tijdens GOGBOT of PLANETART (pre-)events: Dat mag (mits er geen geld verdiend wordt, dan overleg), alleen voor professionele camera’s gelden er andere regels: (na aanmelding) mogen fotografen overal fotograferen, mits ze de foto’s op origineel formaat en zonder tekst/logo’s etc door het beeld, delen met de organisatie van het festival, op dezelfde dag (via WeTransfer), zodat wij de foto’s voor niet-commerciële doeleinden en eigen promotie kunnen gebruiken. Fotografen mogen vooraan staan, maar dienen zich te gedragen als gast: niet zonder overleg het podium bestijgen, en niet storen met het optreden of het zicht/beeld van het optreden/lezing/performance/beeld, geen kleedkamers binnendringen, etc.
c. Met het bezoeken van het festival/event/party/expo ga je automatisch accoord met deze regel. Dit geldt ook voor artiesten/medewerkers/etc. Wij staan niet toe dat er mensen geld verdienen aan ons festival, zonder vooraf overleg en schriftelijke, duidelijke toestemming.

4. Aansprakelijkheid
a. Bezoekers betreden het festival/feest/expositie-terrein en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie van het evenement is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
b. De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen. Wel vraagt de organisatie om bij klachten direct contact op te nemen met de directie contact@gogbot.nl of aan het team te vragen of directie in de buurt is, zodat deze direct kan anticiperen en z.n. adequate maatregelen kan nemen (dus niet aan willekeurige vrijwilliger of geluidsman). Dit geldt ook bij overige klachten/tips/adviezen/geluidsoverlast/etc:  svp tijdig en bij de juiste personen melden.
c. De organisatie is niet aansprakelijk voor wijzigingen of afwijkingen in het programma. Voorts is de organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van de programmaonderdelen.
d. De kunstenaar/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn werk. Is het werk niet functioneel tijdens het festival, dan maakt de kunstenaar geen aanspraak op de eerder afgesproken (transport/onkosten/fee/horeca/etc-)vergoeding.
e. De artiest/kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten voor een verzekering, en anders zelf aansprakelijk, in geval dat zijn kunstwerk schade aan mensen of goederen of immateriële goederen, waarden aanbrengt.
f. Kunstwerken, medewerkers en artiesten gaan, voor zover de algemene festivalverzekering toelaat, mee in de algemene evenementenverzekering. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
g. Kunstwerken worden geëxposeerd in een omgeving met veel interactieve werken, de kunstenaar dient er rekening mee te houden dat zijn werk door ca 15.000 bezoekers gaat worden aangeraakt. En dient zelf adequate maatregelen te nemen, indien dit niet de bedoeling is. Adequate maatregelen zijn niet de organisatie een mailtje/telefoontje/sms-je sturen dat de organisatie dit dient op te lossen, of de vrijwilligers vragen dit te doen. De kunstenaar dient hier zelf een deugdelijke oplossing voor te vinden. De organisatie zal proberen, zoveel mogelijk de kunstenaar tegemoet te komen en te willen helpen, binnen haar mogelijkheden, maar wijst de kunstenaar erop dat hij hier zelf een actieve rol in speelt. Het wordt de kunstenaar tevens aangeraden zelf evt verlengsnoeren, apparatuur en verlichting mee te brengen. En zelf zoveel mogelijk bij het werk aanwezig te zijn, dat is eveneens goed ivm pers en netwerken. Het achteraf sturen van een factuur met eigen reparatie uren wordt niet geaccepteerd. Onze evenementen zijn ideëel, en draaien op vrijwilligers en sponsors. Er wordt niet gewerkt met commerciële tarieven. Iedereen probeert zo hard mogelijk het festival tot een succes te maken. Bij toch een evt ontstane schade dient onze schade procedure te worden gevolgd, die is op verzoek en bij relevantie verkrijgbaar.
h. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
i. Onder kunstwerken wordt ook verstaan: onderdelen hiervan, performance attributen, kleding, klimtuigjes, apparatuur, lunchpakketten, eigendommen, etc.

5. Overmacht
a. De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, afhankelijkheid van partners, etc.

6. Overige Bepalingen
a. Bezoekers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen.
b. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
c. Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Zie ook het eerder genoemde onderdeel fotografie.
d. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.
e. Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. Ook overkappingen of tenten die lijken op overkappingen hebben in het verleden geleid tot discussies met de Voedsel en Waren Autoriteit, die zij hebben gewonnen. En die boetes zijn niet mis. Dus: rook je, dan betaal je.
f. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement gevaarlijke dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, risicovolle activiteiten te ondernemen, te tattooeren, vuur(tjes) te maken e/o commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
Dat geldt ook voor ons team, kunstenaars, en ook mbt onverantwoord alcohol- en drugsgedrag: dat wordt niet geaccepteerd. Het team wordt niet toegestaan drugs of alcohol tijdens of vlakvoor de diensten te gebruiken.
g. De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houden of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen. In het algemeen is daar sprake als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt.

Ten slotte: Bij geluidsoverlast/klachten/ontbrekende snoertjes of onderdelen of onderdelen van afspraken/tips vraagt de organisatie direct contact op te nemen met de directie organisatie@planetart.nl of aan het team te vragen of directie in de buurt is, zodat deze direct kan anticiperen en z.n. adequate maatregelen kan nemen (dus niet aan een willekeurige vrijwilliger of geluidsman).
Svp tijdig en bij de juiste personen melden.